Biden administration takes steps to dismantle Trump-era asylum agreements

It’s the latest effort by the Biden administration to undo the Trump administration’s immigration legacy on asylum-seekers.